Skip to content

Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op onze website (de “Website”) en uw gebruik ervan.

Gelieve dit document te lezen voordat je gratis kaarten downloadt of werkbladen van onze website koopt. Zie ook onze licentievoorwaarden, onze disclaimer, ons cookiebeleid en de privacybeleid. Je moet ze allemaal lezen voordat je deze website gebruikt.

De website is eigendom van en wordt beheerd door Thorough Solutions OÜ, Ahtri 12, 15551 Tallinn, Estland (“wij”, “ons” of “onze”). Je kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Door onze website te bezoeken of te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”). Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden of met een van onze andere juridische documenten die hierboven verder worden genoemd, mag je de website niet gebruiken.

Inhoud van deze website

Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot kaarten, werkbladen, afbeeldingen, tekst en software, is eigendom van of in licentie bij ons en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten. Alle door ons onder licentie gebruikte inhoud van derden is eigendom van de betreffende eigenaar.

Je mag de gratis kaarten alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zoals (zonder beperking hiervan) educatieve of onderzoeksdoeleinden. Je mag de kaarten niet verkopen, in licentie geven of verspreiden tegen betaling, of ze gebruiken voor andere commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Voor gedetailleerde informatie over het toegestane en verboden gebruik van onze inhoud, zie onze licentievoorwaarden.

Gebruikersgedrag

Jij bent verantwoordelijk voor je gebruik van de website en moet je houden aan onze voorwaarden en ons beleid en aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Je mag de website niet gebruiken voor gedrag dat onwettig, schadelijk of frauduleus is of dat inbreuk maakt op de rechten van anderen.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Wij geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid voor een bepaald doel van de inhoud op onze website. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor eventuele fouten of omissies in de inhoud en voor enig verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met je gebruik van de inhoud. In geen geval zijn wij jegens jou of een derde aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met jouw gebruik van onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens verlies van winst, gegevens of andere immateriële verliezen.

Lees onze disclaimer voor meer gedetailleerde informatie.

Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade en onkosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met je gebruik van de website of je schending van deze Voorwaarden of andere wettelijke documenten en beleid.

Privacybeleid

Je privacy is belangrijk voor ons. Ons privacybeleid legt uit hoe we jouw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Lees deze zorgvuldig door voordat je onze website gebruikt.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Estland. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden, andere van onze juridische documenten of beleidsregels of jouw gebruik van de website zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Tallinn, Estland.

Wijzigingen

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde en naar eigen goeddunken wijzigen. Alle gewijzigde of veranderde voorwaarden zullen zonder voorafgaande kennisgeving hier op deze pagina worden geplaatst. Als je de website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat je de gewijzigde Voorwaarden aanvaardt.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te verwezenlijken, voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Vrijstelling

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van uitvoering van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op ons vermogen om dat recht uit te oefenen of die uitvoering op enig moment daarna te eisen, noch vormt de afstandsverklaring van een schending een afstandsverklaring van enige volgende schending.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 14 juni 2023.

Dit is een vertaling. In geval van fouten, twijfels of dubbelzinnigheden prevaleert de oorspronkelijke Engelse versie.

Back To Top
Zoeken