Skip to content

Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för vår webbplats World Map Blank (”webbplatsen”) och din användning av den.

Vänligen läs detta dokument innan du laddar ner några gratiskartor eller köper några kalkylblad från vår webbplats. Vi hänvisar också till våra licensvillkor, vår ansvarsfriskrivning, vår policy för cookies och vår integritetspolicy. Du bör läsa dem alla innan du använder denna webbplats.

Webbplatsen ägs och drivs av Thorough Solutions OÜ, Ahtri 12, 15551 Tallinn, Estland (”vi”, ”oss” eller ”vår”). Du kan kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Genom att gå in på eller använda vår Webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor (”Villkor”). Om du inte samtycker till dessa villkor eller något annat av våra juridiska dokument som nämns ovan får du inte använda webbplatsen.

Innehåll på denna webbplats

Allt innehåll på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till kartor, arbetsblad, grafik, text och programvara, ägs eller licensieras av oss och skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar. Allt innehåll från tredje part som används av oss under licens tillhör den relevanta ägaren.

Du får endast använda de kostnadsfria kartorna för icke-kommersiella ändamål, såsom (utan begränsning härtill) utbildnings- eller forskningsändamål. Du får inte sälja, licensiera eller distribuera kartorna i utbyte mot en avgift eller använda dem för andra kommersiella ändamål utan vårt skriftliga förhandsgodkännande.

För detaljerad information om tillåten och förbjuden användning av vårt innehåll, se våra licensvillkor.

Användarnas uppförande

Du är ansvarig för din användning av webbplatsen och måste följa våra villkor och policyer samt alla tillämpliga lagar och förordningar. Du får inte använda webbplatsen för att delta i något beteende som är olagligt, skadligt eller bedrägligt eller som inkräktar på andras rättigheter.

Friskrivningsklausul och begränsning av ansvar

Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om innehållets riktighet, fullständighet, tillförlitlighet eller användbarhet för ett visst ändamål på vår webbplats. Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet och för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av eller i samband med din användning av innehållet. Vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga gentemot dig eller en tredje part för direkta, indirekta, särskilda eller följdskador som uppstår till följd av eller i samband med din användning av vår webbplats, inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst, data eller andra immateriella förluster.

För mer detaljerad information, vänligen läs vår Ansvarsfriskrivning.

Återbetalningspolicy

De produkter vi säljer på World Map Blank är digitala produkter. Med tanke på dessa produkters natur erbjuder vi inga återbetalningar. Kontakta oss dock om du stöter på problem med ett arbetsbladspaket eller någon annan produkt som köpts från denna webbplats. Vi kommer att undersöka problemet så snabbt som möjligt och korrigera eventuella fel eller andra problem kostnadsfritt för dig.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oss skadeslösa från alla anspråk, skulder, skador och kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppstår från eller i samband med din användning av webbplatsen eller din överträdelse av dessa villkor eller något annat av dina juridiska dokument och policyer.

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och delar din personliga information. Läs den noggrant innan du använder vår webbplats.

Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Estlands lagar. Alla tvister som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor, något annat av våra juridiska dokument eller policyer, eller din användning av Webbplatsen kommer att lösas uteslutande av de behöriga domstolarna i Tallinn, Estland.

Ändringar

Vi kan ändra dessa Villkor när som helst och efter eget gottfinnande. Alla modifierade eller ändrade Villkor kommer att publiceras här på denna sida utan föregående meddelande. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter ikraftträdandet av eventuella ändringar kommer att utgöra ditt godkännande av de ändrade Villkoren.

Skiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogenomförbar eller ogiltig, kommer sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta att vara i full kraft och effekt.

Undantag

Med undantag för vad som anges häri ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka vår förmåga att utöva en sådan rättighet eller kräva ett sådant fullgörande när som helst därefter och inte heller ska avstående från en överträdelse utgöra ett avstående från någon efterföljande överträdelse.

Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 14 juni 2023.

Denna text är en översättning. I händelse av fel, tvivel eller tvetydighet skall den engelska originalversionen gälla.

Back To Top
Sök